Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Kekenmejster Knapczyk Spółka Partnerska

Prawo karne

 • obrona podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych,
 • obrona oskarżonych w postępowaniach sądowych,
 • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentacja skazanych w sprawach wykonawczych, takich jak: wyrok łączny, dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary i inne.
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych,
 • reprezentacja oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniach sądowych.

Kancelaria świadczy również usługi z zakresu prawa karnego gospodarczego  jak również Prawa karnego skarbowego:

 • reprezentacja w postępowaniach przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi w sprawach przestępstw gospodarczych,
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych
 • przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego tzw. czynny żal

Polityka prywatności i plików cookies

Administratorem danych osobowych na Stronie www.kancelariakk.pl jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kekenmejster, Knapczyk Spółka Partnerska, z siedzibą pod adresem ul. Fabryczna 24,  40-611 Katowice, zarejestrowana pod numerem KRS 0001026669 posiadająca numer NIP 9542853809 oraz numer REGON  524963715

Kontakt z administratorem danych pod adresem: kancelaria@kancelariakk.pl, numer telefonu: tel: 501 525 107, 502 066 873

W ramach Polityki Prywatności, Administrator posługuje się określeniami:

Administrator – Administrator Danych Osobowych – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kekenmejster, Knapczyk Spółka Partnerska, dalej również jako: „Spółka”

Strona www – https://kancelariakk.pl

Dane osobowe –  wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Czasami (w zależności od sposobu zestawienia danych) jako dane osobowe rozumiemy również IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę www lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Strony www.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym realizacją usług świadczonych  za pośrednictwem Strony www (w tym za pośrednictwem portali społecznościowych, do których strona www zawiera linki), w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony www (lub z portali społecznościowych), w szczególności w celu zapewnienia komunikacji z Administratorem, informowania  o działalności Administratora.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

– zapis na newsletter – adres e-mail

– kontakt z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, numeru telefonu lub e-mail – adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko oraz inne dane podane dobrowolnie w treści wiadomości

– kontakt z Administratorem przez portale społecznościowe – imię i nazwisko lub dane udostępnione przez Użytkownika na podstawie zaakceptowanego regulaminu konkretnego portalu.

– udział w rekrutacji za pośrednictwem Strony www – dane dobrowolnie umieszczone przez kandydata w treści zgłoszenia

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz co do części danych niezbędny do świadczenia niektórych usług.

W celu zapisu na newsletter niezbędne jest podanie adresu e-mail.

Dane przetwarzamy na następujących podstawach: art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;, artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami podatkowymi i ustawą
o rachunkowości – w celu dokonania rozliczeń podatkowych, prowadzenia dokumentacji księgowej, w celach archiwizacyjnych, Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO  w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu realizacji usługi newsletter, w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie udzielonej zgody.

Dane Użytkownika przetwarzane są w zależności od celu ich przetwarzania: do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu, kiedy staną się zbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.

Dane przetwarzane w celu dokonania rozliczeń podatkowych przetwarzamy przez okres wymagany przepisami prawa nakazujący Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (zazwyczaj 6 lat liczone od momentu dokonania zakupu).

Dane przetwarzane w związku z uzasadnionym interesem Administratora przetwarzane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, chyba że w tym czasie dojdzie do wszczęcia postępowania sądowego. Okres przedawnienia roszczeń określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy do czasu jest wycofania, chyba że istnieje inna podstawa ich przetwarzania.

Odbiorcami danych mogą być osoby, które Administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych, podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami danych mogą być: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, firmy świadczące na rzecz administratora usługi techniczne,  hostingodawca.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Użytkownik ma prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) żądania od Administratora usunięcia danych,

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego;

7) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Na terenie RP organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jeśli jednak to nastąpi, tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG.

Administrator prowadzi konta w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, TikTok. Korzystając z tych portali, Użytkownik akceptuje regulamin i politykę prywatności usługodawców, którzy są właścicielami tych portali (i jednocześnie Administratorami Danych Osobowych Użytkowników portalu). Spółka pozostaje administratorem danych jedynie w zakresie, w jakim Użytkownik podejmuje kontakt za pośrednictwem konta Spółki (np. pisze komentarz na portalu Facebook, na „fanpage” Spółki). Administrator – Spółka może usunąć poszczególne treści umieszczone na „fanpage” na żądanie Użytkownika, jednak finalnie o celach i sposobach przetwarzania danych w ramach portalu Facebook decyduje administrator tego portalu społecznościowego.

 

POLITYKA COOKIES

Strona www nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies to informacje zapisywane w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na nośniku osoby odwiedzającej stronę Portalu np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci telefonu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika
 2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. c) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Strony www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik po raz pierwszy odwiedzający Portal zostanie zapytany o to, z jakich plików cookies chciałby korzystać w ramach odwiedzania Portalu, a na jakie nie wyraża zgody.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony www.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…